Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

Europejski Test Sprawności Fizycznej

     W dniach  25 i 26 października 2016 r. lokalni animatorzy sportu pracujący na kompleksie sportowym „Moje boisko ORLIK 2012” we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich zorganizowali i przeprowadzili testy sprawności fizycznej w ramach Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej. Badaniami objęte zostali uczniowie w przedziale wiekowym 11-12 lat. Testy zostały przeprowadzone w dwóch grupach.

    Program testów obejmował sześć prób sprawnościowych:

1. Bieg 50 m - próba szybkości biegowej:

a) wykonanie: Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety. b) pomiar: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób. c) uwagi: Na każdego badanego przypada jeden mierzący czas. Bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory, oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych - względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza. d) sprzęt i pomoce: czasomierze, lista badanych.

2. Skłon tułowia w przód - próba gibkości:

a) wykonanie: Badany staje na stopniu (może to być schodek lub podest o wys. ok. 30 cm) tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie powoli wykonuje skłon w przód zaznaczając palcami rąk ślad na przymocowanej do stopnia podziałce w możliwym najniższym punkcie. b) pomiar: Próbę wykonuje się dwukrotnie, a wynik odczytywany jest w cm., przy czym skłon poniżej poziomu podstawy stopnia zapisuje się jako wynik dodatni (np. +6 cm), a skłon powyżej poziomu podstawy jako wynik ujemny (np. -6 cm) c) uwagi: Sztywna podziałka (można do tego celu wykorzystać np. papierowe taśmy miernicze, które bezpłatnie dostępne są w sklepach z narzędziami) na sklejce lub twardym kartonie jest tak umocowana, że punkt 0 znajduje się na powierzchni styku stóp z podłożem. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. d) sprzęt i pomoce: podest lub stopień (wys. ok 30 cm), sklejka lub karton z podziałką o długości od – 30 cm. do +30 cm.

3. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg): a) wykonanie: Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość, do piaskownicy lub na materac. b) pomiar: Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt. Wynik zapisywany jest w cm (np. 125 cm). c) uwagi: Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. d) sprzęt i pomoce: Piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych.

4. Bieg zwinnościowy:

a) wykonanie: Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. b) pomiar: Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. c) uwagi: Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć. d) sprzęt i pomoce: czasomierze, dwa klocki o wymiarach 5x5x5 cm, półkole.

5. Skłony w przód z leżenia tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha:

a) wykonanie: Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. b) pomiar: Notowana jest liczba wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund. c) uwagi: Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów. d) sprzęt i pomoce: mata, czasomierz.

6. Bieg wytrzymałościowy - próba wytrzymałości: 1000 m - dla mężczyzn i chłopców powyżej 12 lat 800 m - dla kobiet i dziewcząt powyżej 12 lat 600 m - dla dzieci do 12 lat

a) wykonanie: Na sygnał "na miejsca" badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał "start" biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. b) pomiar: Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy c) uwagi: Bieżnia (trasa) powinna być płaska i równa. Próbę należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych - względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza. d) sprzęt i pomoce: czasomierze, lista badanych

    Wyniki przeprowadzonych testów  przekazane zostały niezależnej instytucji badawczej do analizy, opracowania zbiorczych wyników oraz przedstawienia wniosków ewaluacyjnych do projektu Lokalny Animator Sportu. Mamy nadzieję, że wyniki te wykażą potrzebę kontynuowania projektu w latach przyszłych oraz  przyczynią się do poprawy jego efektywności. 

 

Roman Dobiecki